Tết xưa và tết nay khác nhau không? Xin trả lời luôn là khác nhau rất nhiều, bạn có thể nhận ra sau một vài so sánh sau đây:

tri-mun-trung-ca

Bánh trưng:

tet-xua-va-nay1

tet-xua-va-nay2

 

Đi chơi tết

tet-xua-va-nay3

 

tet-xua-va-nay4

Nhớ gia đình

tet-xua-va-nay5 tet-xua-va-nay6

Đón giao thừa:

tet xua va nay

Nguồn: Tổng hợp